Toll Free 16600111110
977-1-4263387 (Online Account),
    977-1-4251537 (Demat)      
online.account@adbl.gov.np
Online Application
Do you have this type of account at Agriculture Development Bank Ltd?
के तपाईंसँग कृषि विकास बैंक लिमिटेडमा यस प्रकारको खाता छ ?
As per NRB Directive Section no. 16.17 “A natural person cannot open more than one account of same nature (saving)." बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा स्वदेशी मुद्रामा एउटै प्रकृतिको एक भन्दा बढी खाता खोल्न पाइने छैन .